Vedtægter

Love og vedtægter for Vinderup Handelsforening

§1
Foreningens navn er » Vinderup Handelsforening «.
Dens formål er at virke til fremme af handel, håndværk og industri i Vinderup.

§2
Adgang til at søge optagelse som medlem har enhver handlende, håndværker, fabrikant, direktør, bestyrer samt forretningsfører som driver virksomhed i Vinderup og de omkringliggende byer.

§3
Anmodning om optagelse i foreningen må ske til formanden, som sammen med den øvrige bestyrelse afgør, om optagelse kan ske.

§4
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar. Meddelelse om udmeldelse tilstilles formanden.

§5
Efter forslag af bestyrelsen kan et medlem ved generalforsamlingens beslutning eksklude- res af foreningen med to tredjedels flertal af de fremmødte.

§6
Kontingent: Alle foreningens medlemmer betaler det til enhver tid gældende kontingent, som erlægges i april kvartal.

§7
Medlemmer, som ikke er aktive, kan efter anmodning til bestyrelsen blive »passive« medlemmer. Sådanne medlemmer har ingen stemmeret på foreningens møder. De erlægger et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves samlet ved årets kontingentindkassering.

§8
Alle valg sker ved håndsoprækning, medmindre ordstyreren eller mindst 2 medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

§9
Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer, der væl- ges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for 2 år. Der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer ved hvert valg. Genvalg kan finde sted.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt sør- ger for nedsættelse af udvalg. Der fordres mindst 3 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse for at tage gyldig beslutning. Alle sager afgøres ved afstemning med simpel stemme- flerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 11
På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne 2 revisorer samt 1 sup- pleant til at gennemgå foreningens regnskaber, bilag og aktiver.

§ 12
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, når der har været lovligt indvarslet.

§ 13
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkal- des med mindst otte dages varsel med angivelse af foreløbig dagsorden. Forslag fra medlemmerne må være indsendt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes, såfremt de ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§ 14
På generalforsamlingen foretages følgende sager:
1. Valg af dirigent
2. Formanden afgiver beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af det årlige kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
8. Eventuelt.

§ 15
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt 10 af forenin- gens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær general- forsamling sker på samme måde som til de ordinære.

§ 16
Til ændring af lovene kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 17
Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamling, der er indvarslet med denne sag på dagsordenen. Der skal være mødt mindst halvdelen af medlemmerne, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for opløsningen, for at den kan vedtages. Skulle generalforsamlingen være for fåtallig, indvarsles til en ny, hvor da beslutningen tages af de mødte medlemmer med nævnte kvalificerede majoritet. Vedtages opløsningen, tager samme generalforsamling ved simpel stemmeflertal bestemmelse angående anvendelse af foreningens midler.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den. 23 februar 2023